Projekty EÚ

Živnostníčka Viera Dvorská podpísala v máji 2014 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, s podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

HLAVNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE:

Názov projektu: Penzión v starom Mlyne, to sú kvalitné služby a nezabudnuteľné zážitky v malebnom prostredí Národného parku Malá Fatra
Kód projektu v ITMS: 25130120211
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 3 Cestovný ruch
Opatrenie: 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Cieľ projektu: Zabezpečenie poskytovania celoročnej ponuky služieb v Penzióne v starom Mlyne a zlepšenie konkurenčného postavenia v subregióne Malá Fatra s Vrátnou dolinou
Špecifické ciele projektu: Prístavba k Penziónu v starom Mlyne za účelom rozšírenia ponuky služieb na komplexnú ponuku s celoročným charakterom

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a komfortu ubytovania obstaraním interiérového vybavenia a technologickou modernizáciou kuchyne

Vytvorenie 4 nových udržateľných pracovných miest (3 počas realizácie projektu a 1 v čase udržateľnosti projektu) v regióne
Prijímateľ: Viera Dvorská
Miesto realizácie projektu: SNP 283/41, Belá
Doba realizácie projektu: 15.12.2014 – 30.12.2015
Výška poskytnutého finančného príspevku: 207 073,65 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/
Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) http://www.siea.sk/strukturalne-fondy

Dokumenty na zverejnenie

Kúpna zmluva na dodanie gastro zariadenia
Kúpna zmluva na dodanie interiérového vybavenia
Zmluva o dielo - parkovisko a spevnené plochy
Zmluva o dielo - prístavba k penziónu
Zmluva o dielo - wellness